类别:A类
涨幅TOP10
活跃TOP10
规模TOP10
统计区间  20191014--20191018
基金代码 基金名称 周涨跌幅 周份额变化(万份) 日均成交额(万元) 期末规模(亿元) 当前收益率 期末隐含收益率
150279 新能A 2.88% -0.01 0.00 0.01 -- --
502007 国企改A 1.58% -11.59 3.19 0.33 4.50% 4.45%
150104 HS300A 1.07% 0.00 0.00 0.01 5.00% 5.02%
150130 医药A 0.93% -999.52 181.93 2.88 5.50% 5.31%
150215 TMTA 0.86% -3.53 0.07 0.12 4.50% 4.41%
150083 深证100A 0.78% -3.53 0.09 0.02 5.00% 5.06%
150267 银行A类 0.78% -53.05 8.95 0.09 5.00% 5.03%
502041 上50A 0.69% 0.00 0.31 0.02 5.00% 5.08%
150145 高贝塔A 0.59% 0.00 0.17 0.03 5.00% 5.10%
150325 高铁A端 0.48% 0.00 6.92 0.02 5.50% 5.55%
基金代码 基金名称 周涨跌幅 周份额变化(万份) 日均成交额(万元) 期末规模(亿元) 当前收益率 期末隐含收益率
150018 银华稳进 0.00% -1,828.19 2,538.99 26.43 4.50% 4.57%
150200 券商A 0.10% 12.41 2,184.21 28.84 4.50% 4.60%
150223 证券A级 0.10% 1,760.18 1,577.11 7.22 6.00% 5.99%
150196 有色A 0.10% 896.49 1,280.19 15.06 5.50% 5.54%
150227 银行A 0.00% -6,040.39 1,066.87 18.05 4.50% 4.58%
150152 创业板A 0.10% -3,264.19 1,040.85 16.94 5.00% 5.04%
150022 深成指A -0.72% 65.11 952.58 24.13 -- --
150175 恒中企A 0.39% -2,262.41 861.84 8.04 5.00% 5.05%
150205 国防A 0.00% 0.00 616.75 11.54 4.50% 4.60%
150209 国企改A 0.10% -98.99 464.23 8.52 4.50% 4.59%
基金代码 基金名称 周涨跌幅 周份额变化(万份) 日均成交额(万元) 期末规模(亿元) 当前收益率 期末隐含收益率
150200 券商A 0.10% 12.41 2,184.21 28.84 4.50% 4.60%
150018 银华稳进 0.00% -1,828.19 2,538.99 26.43 4.50% 4.57%
150022 深成指A -0.72% 65.11 952.58 24.13 -- --
150227 银行A 0.00% -6,040.39 1,066.87 18.05 4.50% 4.58%
150152 创业板A 0.10% -3,264.19 1,040.85 16.94 5.00% 5.04%
150196 有色A 0.10% 896.49 1,280.19 15.06 5.50% 5.54%
150205 国防A 0.00% 0.00 616.75 11.54 4.50% 4.60%
150209 国企改A 0.10% -98.99 464.23 8.52 4.50% 4.59%
150171 证券A 0.00% 0.60 148.98 8.05 4.50% 4.60%
150175 恒中企A 0.39% -2,262.41 861.84 8.04 5.00% 5.05%
类别:B类
涨幅TOP10
活跃TOP10
规模TOP10
统计区间  20191014--20191018
基金代码 基金名称 周涨跌幅 周份额变化(万份) 日均成交额(万元) 期末规模(亿元) 期末净值杠杆 期末价格杠杆
150324 环保B端 15.28% 0.00 0.01 0.01 3.71 1.72
150084 深证100B 11.38% -3.53 0.15 0.03 1.82 1.59
150256 银行业B 9.92% -12.21 2.77 0.48 2.01 1.86
150174 TMT中证B 9.70% -2.57 1.26 0.16 1.89 1.73
502002 500等权B 8.51% 0.00 0.00 0.01 2.25 1.62
150168 银华300B 6.59% -1.84 0.23 0.14 2.17 2.06
150136 国富100B 5.36% -0.11 0.32 0.08 1.90 1.86
150292 银行B份 5.10% -142.95 15.33 0.41 2.31 2.24
150262 医疗B 4.78% -62.97 56.95 0.60 1.86 1.88
150268 银行B类 4.73% -53.05 11.45 0.10 1.94 1.87
基金代码 基金名称 周涨跌幅 周份额变化(万份) 日均成交额(万元) 期末规模(亿元) 期末净值杠杆 期末价格杠杆
150201 券商B -6.12% 12.41 24,911.61 28.07 2.03 1.80
150019 银华锐进 -2.31% -1,828.19 12,894.82 23.57 2.12 2.11
150153 创业板B -2.39% -3,264.19 11,710.42 18.80 1.90 1.92
150228 银行B 0.42% -6,040.39 6,320.98 16.36 2.10 2.10
150206 国防B -4.64% 0.00 3,683.20 5.00 3.31 2.90
150224 证券B级 -6.39% 1,760.18 3,183.46 5.55 2.30 2.16
150197 有色B -6.69% 896.49 2,858.41 5.80 3.60 3.14
150172 证券B -4.91% 0.60 2,371.86 5.76 2.40 1.57
150131 医药B 1.52% -999.52 2,028.21 4.77 1.60 1.66
150052 沪深300B -3.12% 0.00 1,511.05 1.08 2.38 1.26
基金代码 基金名称 周涨跌幅 周份额变化(万份) 日均成交额(万元) 期末规模(亿元) 期末净值杠杆 期末价格杠杆
150201 券商B -6.12% 12.41 24,911.61 28.07 2.03 1.80
150019 银华锐进 -2.31% -1,828.19 12,894.82 23.57 2.12 2.11
150153 创业板B -2.39% -3,264.19 11,710.42 18.80 1.90 1.92
150228 银行B 0.42% -6,040.39 6,320.98 16.36 2.10 2.10
150176 恒中企B 0.75% -2,262.41 852.09 7.26 2.11 2.12
150182 军工B -5.03% 50.28 1,370.84 6.99 1.86 1.83
150197 有色B -6.69% 896.49 2,858.41 5.80 3.60 3.14
150172 证券B -4.91% 0.60 2,371.86 5.76 2.40 1.57
150210 国企改B -2.35% -98.99 138.36 5.65 2.51 2.44
150224 证券B级 -6.39% 1,760.18 3,183.46 5.55 2.30 2.16

声明与风险提示:

本栏目所载数据来由万得信息技术股份有限公司(简称Wind资讯)提供,易方达基金管理有限公司获授权转载。

本栏目所载数据基于wind资讯所提供数据整理,各指标计算方式及统计方式请查阅《专区功能及指标说明文档》,仅供参考。wind资讯不保证该信息的及时性、准确性及完整性,易方达基金管理有限公司及其任何成员亦不保证本栏目所载信息的及时性、准确性及完整性。 在任何情况下,本栏目所载数据并不构成对任何人的投资建议。易方达基金管理有限公司及其任何成员不对本栏目所载数据的理解和使用承担任何责任,不就本栏目所载数据涉及的任何投资作出任何形式的风险承诺或收益担保,不对任何人因使用本栏目数据中的内容所引致的损失负责。

本栏目所载数据不涉及任何基金业绩评价内容,不能作为或被视为基金业绩评价。在任何情况下,万得信息技术股份有限公司、易方达基金管理有限公司及其任何成员不会对该数据所引起的基金业绩评价的任何变化承担任何责任。本栏目所载数据并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。基金投资有风险,基金过往业绩不预示其未来表现,中国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。投资者购买基金产品时应仔细阅读基金产品的《基金合同》等相关法律文件,谨慎进行投资决策。

本栏目所载数据的版权归万得信息技术股份有限公司所有。万得信息技术股份有限公司对本栏目所载数据保留一切权利。未经万得信息技术股份有限公司事先授权,本栏目所载数据的任何部分均不得以任何方式制作成任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯万得信息技术股份有限公司权利的其他方式使用。